Menu
biobonus.pl
Strona głównaRegulamin
Regulamin

                                                                        Regulamin sklepu internetowego biobonus.pl


Sklep internetowy biobonus.pl.com jest prowadzony przez firmę:

Openex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-752, ul. Dworska 2b lok. 1  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000708415, NIP: 7543166010, REGON: 368940270, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł wpłaconym w całości.

Słowniczek:

Sprzedawca: firma Openex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-752, ul. Dworska 2b lok. 1  

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka oranizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego biobonus.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego biobonus.pl,w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

Konto Klienta – konto Klienta pozwalające na korzystanie z aplikacji Sklepu Internetowego biobonus.pl

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego biobonus.pl umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. 

Magazyn własny– magazyn zlokalizowany w Opolu (45-752), przy ul. Dworskiej 2b lok. 1 , w którym następuje kompletowanie zamówień klientów.

Magazyn obcy - magazyn producenta, dystrybutora z którym współpracuje Sprzedawca

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym biobonus.pl, w tym w szczególności wypowiedzi w rubryce Recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego biobonus.pl

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Openex podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą

Sklep Internetowy biobonus.pl – prowadzony przez Openex Sp. z o.o.  sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową biobonus.pl

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym biobonus.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa:

  1. zasady rejestracji w Sklepie Internetowym biobonus.pl;

  2. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego biobonus.pl;

  3. warunki składania zamówień na produkty oferowane przez Openex i dostępne w Sklepie Internetowym biobonus.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów;

  4. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;

  5. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego biobonus.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego biobonus.pl, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego biobonus.pl, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym biobonus.pl, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 3. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego biobonus.pl zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego biobonus.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego biobonus.pl lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego biobonus.pl do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego biobonus.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

 4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego biobonus.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego biobonus.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.

 5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem: tpay.com. Usługi te świadczy Krajowy Integrator Płatności SA z siedzibą w Poznaniu (61-808), ul. Św. Marcin 73/6, zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem https://tpay.com/regulaminy-i-umowy

§2. Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym biobonus.pl umożliwia Klientowi:

  1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;

  2. składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;

  3. tworzenie listy zakupów;

  4. przeglądanie historii zamówień;

  5. wgląd do faktur zakupowych;
  6. zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;

  7. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

 2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym biobonus.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu  oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.  

 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sprzedający na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

 4. Rejestracja w Sklepie Internetowym biobonus.pl  jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego biobonus.pl są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta ze Sprzedającym umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym biobonus.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.

 6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym biobonus.pl i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

 7. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego biobomus.pl należy skontaktować się telefonicznie bądź e-mailowo ze Sprzdawcą. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowana do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy ze Sprzadającym o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.

 8. Sprzedający jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Jest również uprawniony do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:

  1. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego biobonus.pl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;

  2. inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;

  3. powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta produktów z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;

  4. uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień na zasadach określonych w § 13 ust. 1 niniejszego regulaminu, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Sprzedającegok zgodnie z treścią zamówienia.

 9. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym biobonus.pl. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

 10. W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z ust. 8-9 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez Sprzedającego. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, Sprzedający zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego biobonus.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

 2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego biobonus.pl w tym zamieszczać Recenzje. Recenzje nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Za Recenzje sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się napisane opinie niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego biobonus.pl, w których zostały zamieszczone – tj. niemerytoryczne lub nie na temat wpisy lub informacje naruszające prywatność osób trzecich (w tym ich numery telefonów, adresy e-mail lub inne dane adresowe), a także materiały służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, w tym w postaci linków do innych stron. Recenzje  powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego biobonus.pl tj. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie produktu, przy którym zostały zamieszczone.

 3. Klient z momentem zamieszczenia danej Recenzji:

  1. oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia Recenzji w Sklepie Internetowym biobonus.pl;

  2. oświadcza, że dana Recenzja  nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;

  3. zamieszczając daną Recenzję w Sklepie Internetowym biobonus.pl udziela licencji na korzystanie przez Sprzedającego z powyższej Recenzji na zasadach określonych w ust. 8 poniżej.

 4. Sprzedający jest uprawniony do usuwania lub blokowania (uniemożliwiania dostępu) w Sklepie Internetowym biobonus.pl Recenzji sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O usunięciu Recenzji zamieszczonej przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym biobonus.pl. Zgodnie z obowiązującym prawem, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takich Recenzji, Sprzedający nie jest zobowiązany do zawiadomienia Klienta.

 5. Sprzedający informuje, że Klient odpowiada na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa za szkodę wyrządzoną w wyniku zamieszczenia przez niego Recenzji sprzecznej z prawem, naruszającej prawa Sprzedajacego lub naruszającego prawa osób trzecich.

 6. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep Internetowy biobonus.pl nie stanowi narzędzia dedykowanego do utrwalania i przechowywania Recenzji. Sprzedający nie gwarantuje, że zamieszczone przez Klienta Recenzje będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego biobonus.pl.

 7. Sprzedający, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Recenzji zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym biobonus.pl. Sprzedający niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tej Recenzji osobom trzecim w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że dana Recenzja narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin. W przypadku, gdy którakolwiek z recenzji zamieszczonych w Sklepie Internetowym biobonus.pl narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin, należy poinformować o tym Sprzedającego wskazując adres internetowy, pod którym dostępna jest dana recenzja w ramach Sklepu Internetowego biobonus.pl oraz informując, na czym polega naruszenie.

 8. Licencja, udzielana przez Klienta stosownie do postanowień ust. 3 lit. c powyżej, obejmuje korzystanie przez Sprzedającego z Recenzji w działalności Sklepu Internetowego biobonus.pl, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Sprzedającego bez ograniczeń czasowych. Przez okres 5 lat od daty zamieszczenia Recenzji w Sklepie Internetowym biobonus.pl Sprzedający jest również uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Recenzji dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnieniaRecenzji w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej Sprzedającego, Sklepu Internetowego biobomnus.pl lub produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym biobonus.pl. Udzielona Sprzedającemu  jest niewyłączna i uprawnia do korzystania z Recenzji w całości lub we fragmentach.  Klientowi z tytułu udzielenia Sprzedającemu powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. Korzystanie z Recenzji następuje z poszanowaniem autorskich praw osobistych, w tym z podaniem ich autorstwa (imienia i nazwiska wybranego przy rejestracji w Sklepie Internetowym biobonus.pl).

 9. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym biobonus.pl; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym biobonus.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

§4. Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego biobonus.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego biobonus.pl:

  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych;

  2. nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

 4. Sprzedający może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.


§5. Warunki składania i realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego biobonus.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. W celu złożenia zamówienia należy:

  1. zalogować się do Sklepu Internetowego biobonus.pl lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;

  2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

  3. wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);

  4. w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłka) – wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;

  5. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;

  6. wybrać formę płatności;

  7. kliknąć przycisk „Zakończ i zapłać” w zależności od wyboru formy płatności.

 3. Za dokonany zakup Sprzedający wystawia Klientowi fakturę VAT. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Faktury będą dostępne również w koncie Klienta zarejestrowanego Jeśli klient nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, to zostaną mu one wysłane w formie tradycyjnej tj. papierowej wraz z zamówieniem, na jego wniosek w tej sprawie przesłany na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: sklep@biobonus.pl.
 4. W razie potrzeby złożenia przez Klienta zamówienia obejmującego większą liczbę sztuk produktu objętego zamówieniem, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedajacym w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia hurtowego. Po uzgodnieniu przez Klienta i Sprzedającego warunków realizacji zamówienia hurtowego Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 7 poniżej. 

 5. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na  części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.

 6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedajacemu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedający niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

 7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Sprzedawca ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Sprzedawca nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszego Regulaminu.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej raz nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej, transportu własnego lub transportu zleconego innej firmie transportowej.

 9. W przypadku braku w Magazynie własnym/producenta/dystrybutora zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedawcy, nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę.

 10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, Sprzedawca może zaproponować Klientowi :

  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

  3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 11. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Anulowanie zamówienia w części, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 niniejszego regulaminu.

 12. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry (przelew tradycyjny lub płatność elektroniczna przez Tpay) Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 3 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

 13. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 10 i ust. 12-13 powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana (w całości lub w części), Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 niniejszego regulaminu.

 14. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Sprzedawcę  i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

§6. Modyfikacje zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu dokonania zapłaty tj., gdy wszystkie produkty zostaną skompletowane (status realizacji zamówienia widoczny jest w koszyku Klienta w zakładce „Koszyk”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, które nie posiadają statusu zapłaconych. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana, zwrot płatności (w całości bądź w danym wypadku – w odpowiedniej części) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 niniejszego Regulaminu.

 2. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze  do momentu wykonania zapłaty za złożone zamówienie.

 3. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego biobonus.pl w zakładce „Twoje konto” lub kontaktując się ze Sprzedającym.

 4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji.  

§7. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym biobonus.pl muszą być opłacone z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) – opcja dotyczy Klientów zarejestrowanych i niezarejestrowanych.

  Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

 2. Płatności mogą być uiszczane: przelewem bankowym, kartą płatniczą, kredytową jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sprzedawcę tpay, pożyczką gotówkową, leasingiem. Powyższe formy płatności mogą być łączone.

 3. W przypadku płatności realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności tpay – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności (z zastrzeżeniem § 5 ust. 12 niniejszego regulaminu).

§8. Realizacja zamówień

 1. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego biobonus.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, transpory własnegolub transportu obcego. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

 2. Przedmiot zamówienia może być dostarczony – według wyboru Klienta – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. Towary większe gabarytowo i wagowo są dostarczane transportem własnym Sprzedawcy  i transportem obcym producenta/dystrybutora.

 3. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Sprzedawca może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – Sprzedawca wysyła do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

§9. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 9 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Sprzedawcę, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedawcy i opisem reklamacji w sposób określony poniżej:

   1. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej reklamację z tytułu rękojmi (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu własnego (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub paczką ekonomiczną).

   2. W przypadku gdy produkt był dostarczany transportem własnym, transportem obcym klient powinien powiadomić Sprzedawcę na adres e-mail w celu ustalenia sposobu transportu reklamowanych produktów na adres e-mail sklep@biobonus.
   3. W przypadku, gdy produkt odebrany został u Sprzedawcy, reklamacje należy składać bezpośrednio u Sprzedawcy.,

   4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sprzedawca wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcak za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

§10. Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt ze Sprzedającym na adres e-mail sklep@biobonus.pl.

 2. W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację; Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy;

  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do Sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 niniejszego regulaminu.

§11. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się ze Sprzedawcą telefonicznie i na adres e-mail sklep@biobonus.pl;

 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym biobonus.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

   1. - obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

   2. - polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zabezpieczonym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 4. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą  lub pocztą elektroniczną). Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w 6 poniżej) zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszego regulaminu.

 6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawce, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonowania.

 7. Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia:

  1. osobiście w siedzibie Sprzedawcy;

  2. odsyłając produkt do Magazynu własnego Sprzedawcy.

 8. W zakresie wykonywania przez Klientów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Sprzedawca informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Klient.

§12. Zwrot należności Klientom

 1. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:

  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

  2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy przez Konsumenta ) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej, transportem własnym, transportem obcym.

  3. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;

  4. nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 11 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem.

 3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot pieniędzy może być dokonany przez Sprzedawcę na:

  1. rachunek Klienta w banku/SKOK-u lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą Klienta – jeśli zamówienie było opłacone:

   a) za pomocą przelewu lub – odpowiednio – karty płatniczej; 

  2. „rachunek Klienta w banku/SKOK-u/firmie leasingowej, jeżeli zamówienie było opłacone za pomocą pożyczki gotówkowej/leasingu. Zwrot środków z tytułu zamówienia opłaconego za pomocą pożyczki gotówkowej/leasingu nie oznacza anulowania umowy pożyczki/leasingu, którą Klient zawarł z Bankiem/firmą leasingową.

 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Sprzedawcę należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres e-mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez sprzedawcę należytej staranności prawidłową realizację płatności.

 5. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego/rachunku w SKOK, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego/rachunku w SKOK, karty płatniczej,  przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3-4 powyżej.


§13. Promocje

 1. Na stronach Sklepu Internetowego biobonus.plm mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „ Promocjami”). Promocje dzielą się na:

  1. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

  2. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;

  3. pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt; Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;

  4. promocja na koszty dostawy – procentowo lub kwotowo obniżająca koszty dostawy po dodaniu do Koszyka produktów spełniających szczegółowe warunki Promocji umieszczone na stronie Promocji lub w newsletterze. Promocja na koszty dostawy może dotyczyć dowolnego kanału dostawy i dowolnej formy.

 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

 3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

 4. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 11 niniejszego regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.

 5. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

 6. Promocje w Sklepie Internetowym biobonus.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.

 7. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Promocja obowiązuje do czasu jej odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.

§14. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym biobonus.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym biobonus.pl, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego biobonus.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym biobonus.pl), przetwarzane są przez Sprzedawcę z adresem siedziby: ul. Dworska 2b lok.1, 45-752 Opole (administrator danych).

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, które wymagają podania danych osobowych. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym biobonus.pl,  a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.

 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”) lub poprzez zgłoszenie na adres sklep@biobonus.pl.

 4. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

 5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego biobonu.pl  poświęconej polityce prywatności.

§15. Usługi Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany  adres e-mail biuletynu informacyjnego Sprzedawcy oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Sprzedawcy i jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów Sprzedawcy i jej partnerów biznesowych oraz Promocji i Nowości). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje konto” (odnośnik „Newsletter”). Każdy klient wchodząca na stronę biobonus.pl może zamówić newsletter podając tylko swój adres e-mail.

 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto” (odnośnik „Newsletter”) lub poinformować o rezygnacji na adres sklep@biobonus.pl.

§16. Reklamacje

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 11 niniejszego regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego biobonus.pl lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Sprzedawcy:

  1. pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),

  2. za pośrednictwem e-maila na adres: sklep@biobonus.pl  (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy),

 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail, numer telefonu ) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

 3. Sprzedawca rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin (§ 9 ust. 2 – reklamacje z tytułu rękojmi), załącznik do niniejszego regulaminu lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.

§17. Postanowienia końcowe

 1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Sprzedawca nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sprzedawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).

 3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą , rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego biobonus.pl były na najwyższym poziomie, jednakże sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego biobonus.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego biobonus.pl. Sprzedawca dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego biobonus.pl było dokonywane w godzinach nocnych.

 5. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszego Regulaminu.

 6. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego biobonus.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.

 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy biobonus.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy biobonus.pl do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego biobonus.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.

 9. Językiem umów zawieranych ze Sprzedawcą jest język polski.

 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

  1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

  2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego biobonus.pl, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego biobonus.pl;

  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;

  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;

  7. przeciwdziałanie nadużyciom;

  8. poprawa obsługi Klientów;

  9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego biobonus.pl.

 11. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym biobonus.pl (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulamin Empik poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym biobonus.pl oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).

 12. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie Internetowym biobonus.pl (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 2 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 11 powyżej.

 13. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

...jest pusty

Wybierz walutę:
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies (ciasteczek). Zapoznaj się z Polityką prywatności serwisu.